Chuyên Mục

Đào tạo an toàn hóa chất theo nghị định 113

Đào tạo an toàn hóa chất theo nghị định 113

Đào tạo an toàn hóa chất theo nghị định 113 – Quy định về huấn luyện an toàn hóa chất thuộc quản lý của Bộ Công Thương hay Bộ Lao Động Thương Binh Xã Hội đã không là vấn đề mới với các đơn vị, tổ chức kinh doanh, sử dụng …

Read More »

Hồ sơ công bố đủ điều kiện quan trắc môi trường.

Theo Quy định tại Nghị định 127/2014/NĐ-CP Quy định Điều kiện công bố hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường của tổ chức hoạt động dịch vụ Quan trắc môi trường. Các đơn vị hoạt động Dịch vụ quan trắc môi trường phải đủ các điều kiện, hồ sơ …

Read More »