Chuyên Mục

Đào tạo an toàn lao động nhóm 6

Hiện nay, vấn đề nâng cao nhận thức và củng cố kỹ năng để người lao động chủ động phòng ngừa các tủi ro trong quá trình sản xuất được nhiều doanh nghiệp đặc biệt quan tâm. Thế nên, huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động là công tác …

Read More »