Chuyên Mục

Các phương pháp xử lý nước thải

Các phương pháp xử lý nước thải Nước thải nói chung có chứa nhiều chất ô nhiễm khác nhau, đòi hỏi phải xử lý bằng những phương pháp thích hợp. Các phương pháp xử lý chất thải thường dùng gồm 3 hình thức: ▶️ Phương pháp vật lý ▶️ Phương …

Read More »

Kế hoạch bảo vệ môi trường

Kế hoạch bảo vệ môi trường

Kế hoạch bảo vệ môi trường 🌟 Kế hoạch bảo vệ môi trường là gì? Kế hoạch bảo vệ môi trường trước đây gọi là cam kết bảo vệ môi trường. Thuật ngữ này được thay đổi và có hiệu lực từ ngày 01/01/2015 căn cứ vào số 55/2014/QH13 Kế …

Read More »

Báo cáo đánh giá tác động môi trường

Báo cáo đánh giá tác động môi trường ♻️ Báo cáo đánh giá tác động môi trường là gì? Báo cáo đánh giá tác động môi trường là hoạt động phân tích dự báo các tác động của dự án đến môi trường xung quanh. Đánh giá thực hiện cả …

Read More »