Recent Posts

QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG TỰ ĐỘNG

Quan trắc môi trường là công việc bắt buộc để lập báo cáo hiện trạng môi trường định kì nộp cho các cơ quan quản lí môi trường. Quan trắc môi trường là việc theo dõi thường xuyên chất lượng môi trường với các trọng tâm, trọng điểm hợp lí …

Read More »