Chuyên Mục

Xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường

Sau khi đã xây dựng, lắp đặt xong các công trình bảo vệ môi trường như đã cam kết trong báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được phê duyệt. Các cơ sở, doanh nghiệp phải tiến hành nghiệm thu với Sở Tài nguyên – Môi trường và …

Read More »

Tài liệu đào tạo an toàn hóa chất

tài liệu huấn luyện an toàn hóa chất

TÀI LIỆU HUẤN LUYỆN AN TOÀN, VỆ SINH LAO ĐỘNG Hoá chất là các nguyên tố hoá học, các hộp chất và hỗn hợp có bản chất tự nhiên hay tổng hợp. Tổng quan về an toàn hóa chất – Ảnh hưởng của hóa chất đối với cơ thể con người. Nguyên tắc …

Read More »