Home / Dịch vụ / Huấn Luyện An Toàn Vệ Sinh Lao Động / Các nhóm huấn luyện an toàn lao động

Các nhóm huấn luyện an toàn lao động

Trong môi trường làm việc, an toàn lao động luôn là một yếu tố quan trọng để đảm bảo sức khỏe và sự an toàn cho nhân viên. Huấn luyện an toàn lao động đóng vai trò quan trọng trong việc tạo ra một môi trường làm việc an toàn và chuyên nghiệp. Việc thực hiện đầy đủ quy trình huấn luyện an toàn lao động mang lại nhiều lợi ích cho cả doanh nghiệp và nhân viên. Dưới đây là các nhóm huấn luyện an toàn lao động cần tham gia huấn luyện.

☘ Các quy định về Huấn luyện ATVSLĐ

Luật An toàn lao động ngày 25/6/2015

Nghị định số 44/2016/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số Điều của Luật an toàn, vệ sinh lao động về hoạt động kiểm tra kỹ thuật an toàn lao động, huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động và Quan trắc môi trường lao động.

Nghị định 140/2018/NĐ-CP, sửa đổi, bổ sung các Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh và thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ LĐTB-XH.

Nghị định số 39/2016/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn vệ sinh lao động.

Thông tư 31/2018/TT-BLĐTBXH quy định chi tiết hoạt động huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động.

Thông tư 06/2020/TT-BLĐTBXH ban hành danh mục công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động.

☘ Huấn luyện an toàn là điều cần thiết vì những lí do gì?

Chấp hành quy định pháp luật: Việc huấn luyện an toàn lao động giúp người sử dụng lao động và người lao động tuân thủ các quy định của pháp luật. Chính phủ đã ban hành các quy định về huấn luyện an toàn với mục đích giúp mọi người nhận thức được tầm quan trọng của việc đảm bảo an toàn trong quá trình sản xuất và kinh doanh.

Phòng tránh tai nạn lao động: Huấn luyện an toàn lao động giúp người lao động nhận biết được kiến thức và có khả năng tự bảo vệ mình khỏi những rủi ro tiềm ẩn trong quá trình làm việc. Họ được hướng dẫn về cách phòng tránh tai nạn lao động và đề xuất các biện pháp phòng ngừa sự cố.

Nâng cao hiệu suất làm việc: Huấn luyện an toàn lao động giúp người lao động có đầy đủ kiến thức và kỹ năng để thực hiện công việc một cách chính xác và đáp ứng yêu cầu của doanh nghiệp và các cơ quan có thẩm quyền. Điều này đảm bảo sự an toàn và hiệu quả trong quá trình làm việc.
Giảm thiểu chi phí: Thực hiện tốt các yêu cầu về an toàn lao động giúp giảm thiểu tối đa các chi phí liên quan đến sự cố máy móc và con người. Việc đảm bảo an toàn lao động giúp đảm bảo hoạt động của doanh nghiệp diễn ra hiệu quả và kéo dài, từ đó giảm thiểu các chi phí không mong muốn.

☘ Có mấy nhóm huấn luyện an toàn vệ sinh lao động theo quy định pháp luật hiện nay?

Theo quy định tại Điều 17 Nghị định 44/2016/NĐ-CP được sửa đổi bởi khoản 5 Điều 1 Nghị định 140/2018/NĐ-CP quy định về đối tượng tham dự khóa huấn luyện an toàn vệ sinh lao động như sau:

Các nhóm huấn luyện an toàn lao động

🔸 Nhóm 1: Người đứng đầu đơn vị, cơ sở sản xuất, kinh doanh và phòng, ban, chi nhánh trực thuộc; phụ trách bộ phận sản xuất, kinh doanh, kỹ thuật; quản đốc phân xưởng hoặc tương đương; cấp phó của người đứng đầu theo quy định tại Khoản này được giao nhiệm vụ phụ trách công tác an toàn, vệ sinh lao động.

🔸 Nhóm 2: Người làm công tác an toàn, vệ sinh lao động bao gồm: Chuyên trách, bán chuyên trách về an toàn, vệ sinh lao động của cơ sở; người trực tiếp giám sát về an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc.

🔸 Nhóm 3: Người lao động làm công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động là người làm công việc thuộc Danh mục công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành.

🔸 Nhóm 4: Người lao động không thuộc các nhóm 1, 3, 5, 6 quy định tại khoản này, bao gồm cả người học nghề, tập nghề, thử việc để làm việc cho người sử dụng lao động.

🔸 Nhóm 5: Người làm công tác y tế.

🔸 Nhóm 6: An toàn, vệ sinh viên theo quy định tại Điều 74 Luật an toàn, vệ sinh lao động.

Như vậy, sẽ có 6 nhóm tham gia huấn luyện an toàn lao động.

☘ Nội dung huấn luyện an toàn vệ sinh lao động của từng nhóm gồm những nội dung gì?

Căn cứ theo Điều 18 Nghị định 44/2016/NĐ-CP quy định về nội dung huấn luyện an toàn vệ sinh lao động, cụ thể như sau:

1️⃣ Huấn luyện nhóm 1

– Hệ thống chính sách, pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động.

– Nghiệp vụ công tác an toàn, vệ sinh lao động bao gồm:

Tổ chức bộ máy, quản lý và thực hiện quy định về an toàn, vệ sinh lao động ở cơ sở.

Phân định trách nhiệm và giao quyền hạn về công tác an toàn, vệ sinh lao động.

Kiến thức cơ bản về yếu tố nguy hiểm, có hại, biện pháp phòng ngừa, cải thiện điều kiện lao động.

Văn hóa an toàn trong sản xuất, kinh doanh.

2️⃣ Huấn luyện nhóm 2

– Hệ thống chính sách, pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động.

– Nghiệp vụ công tác an toàn, vệ sinh lao động:

Tổ chức bộ máy, quản lý và thực hiện quy định về an toàn, vệ sinh lao động ở cơ sở.

Xây dựng nội quy, quy chế, quy trình, biện pháp bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động.

Phân định trách nhiệm và giao quyền hạn về công tác an toàn, vệ sinh lao động.

Văn hóa an toàn trong sản xuất, kinh doanh.

Kiến thức cơ bản về yếu tố nguy hiểm, có hại, biện pháp phòng ngừa, cải thiện điều kiện lao động.

Xây dựng, đôn đốc việc thực hiện kế hoạch an toàn, vệ sinh lao động hằng năm.

Phân tích, đánh giá rủi ro và xây dựng kế hoạch ứng cứu khẩn cấp; xây dựng hệ thống quản lý về an toàn, vệ sinh lao động; nghiệp vụ công tác tự kiểm tra.

Công tác Điều tra tai nạn lao động; những yêu cầu của công tác kiểm định, huấn luyện và quan trắc môi trường lao động.

Quản lý máy, thiết bị, vật tư, chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động; hoạt động thông tin, tuyên truyền, huấn luyện về an toàn, vệ sinh lao động.

Sơ cấp cứu tai nạn lao động, phòng chống bệnh nghề nghiệp cho người lao động.

Công tác thi đua, khen thưởng, kỷ luật, thống kê, báo cáo công tác an toàn, vệ sinh lao động.

– Nội dung huấn luyện chuyên ngành:

Kiến thức tổng hợp về máy, thiết bị, vật tư, chất phát sinh yếu tố nguy hiểm, có hại.

Quy trình làm việc an toàn với máy, thiết bị, vật tư, chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động.

Huấn luyện an toàn lao động nhóm 2

3️⃣ Huấn luyện nhóm 3

– Hệ thống chính sách, pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động.

– Kiến thức cơ bản về an toàn, vệ sinh lao động:

Chính sách, chế độ về an toàn, vệ sinh lao động đối với người lao động.

Kiến thức cơ bản về yếu tố nguy hiểm, có hại tại nơi làm việc và phương pháp cải thiện điều kiện lao động.

Chức năng, nhiệm vụ của mạng lưới an toàn, vệ sinh viên.

Văn hóa an toàn trong sản xuất, kinh doanh; nội quy an toàn, vệ sinh lao động, biển báo, biển chỉ dẫn an toàn, vệ sinh lao động và sử dụng thiết bị an toàn, phương tiện bảo vệ cá nhân.

Nghiệp vụ, kỹ năng sơ cứu tai nạn lao động, phòng chống bệnh nghề nghiệp.

– Nội dung huấn luyện chuyên ngành: Kiến thức tổng hợp về máy, thiết bị, vật tư, chất phát sinh các yếu tố nguy hiểm, có hại và phương pháp phân tích, đánh giá, quản lý rủi ro liên quan đến công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động mà người được huấn luyện đang làm.
Quy trình làm việc an toàn, vệ sinh lao động.

Kỹ thuật an toàn, vệ sinh lao động liên quan đến công việc của người lao động.

Huấn luyện an toàn lao động trong công trường xây dựng

4️⃣ Huấn luyện nhóm 4

– Kiến thức cơ bản về an toàn, vệ sinh lao động:

Quyền và nghĩa vụ của người sử dụng lao động, người lao động.

Chính sách, chế độ về an toàn, vệ sinh lao động đối với người lao động.

Kiến thức cơ bản về yếu tố nguy hiểm, có hại tại nơi làm việc và phương pháp cải thiện điều kiện lao động.

Chức năng, nhiệm vụ của mạng lưới an toàn, vệ sinh viên.

Văn hóa an toàn trong sản xuất, kinh doanh.

Nội quy an toàn, vệ sinh lao động, biển báo, biển chỉ dẫn an toàn, vệ sinh lao động và sử dụng các thiết bị an toàn, phương tiện bảo vệ cá nhân, nghiệp vụ, kỹ năng sơ cứu tai nạn lao động, phòng chống bệnh nghề nghiệp.

– Huấn luyện trực tiếp tại nơi làm việc: Quy trình làm việc và yêu cầu cụ thể về an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc.

Huấn luyện an toàn lao động nhóm 4

5️⃣ Huấn luyện nhóm 5

– Hệ thống chính sách, pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động.

– Nghiệp vụ công tác an toàn, vệ sinh lao động bao gồm:

Tổ chức bộ máy, quản lý và thực hiện quy định về an toàn, vệ sinh lao động ở cơ sở

Phân định trách nhiệm và giao quyền hạn về công tác an toàn, vệ sinh lao động.

Kiến thức cơ bản về yếu tố nguy hiểm, có hại, biện pháp phòng ngừa, cải thiện điều kiện lao động.

Văn hóa an toàn trong sản xuất, kinh doanh.

6️⃣ Huấn luyện nhóm 6

Người lao động tham gia mạng lưới an toàn, vệ sinh viên ngoài nội dung huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động theo quy định còn được huấn luyện bổ sung về kỹ năng và phương pháp hoạt động của an toàn, vệ sinh viên.

Thời gian huấn luyện an toàn vệ sinh lao động của từng nhóm tối thiểu bao nhiêu giờ?

Theo Điều 19 Nghị định 44/2016/NĐ-CP được sửa đổi bởi khoản 6 Điều 1 Nghị định 140/2018/NĐ-CP quy định về thời gian huấn luyện như sau:
Thời gian huấn luyện lần đầu tối thiểu được quy định như sau:

– Nhóm 1, nhóm 4: Tổng thời gian huấn luyện ít nhất là 16 giờ, bao gồm cả thời gian kiểm tra.

– Nhóm 2: Tổng thời gian huấn luyện ít nhất là 48 giờ, bao gồm cả thời gian huấn luyện lý thuyết, thực hành và kiểm tra.

– Nhóm 3: Tổng thời gian huấn luyện ít nhất là 24 giờ, bao gồm cả thời gian kiểm tra.

– Nhóm 5: Tổng thời gian huấn luyện ít nhất là 16 giờ, bao gồm cả thời gian kiểm tra.

– Nhóm 6: Tổng thời gian huấn luyện ít nhất là 4 giờ ngoài nội dung đã được huấn luyện về an toàn, vệ sinh lao động.

Thời gian huấn luyện định kỳ bằng ½ thời gian huấn luyện lần đầu.

☘ Trung tâm huấn luyện an toàn lao động

Trung tâm huấn luyện an toàn lao động CRS VINA là một đơn vị đáng tin cậy và uy tín trong lĩnh vực đào tạo và tư vấn an toàn lao động tại Việt Nam.

✔️ Với kinh nghiệm lâu năm và đội ngũ giảng viên chuyên nghiệp, CRS VINA cam kết cung cấp các khóa huấn luyện chất lượng và đáp ứng cao những yêu cầu của các doanh nghiệp và cá nhân.

✔️ Trung tâm CRS VINA cung cấp các khóa huấn luyện về an toàn lao động các nhom 1, 2, 3, 4, 5, 6. Các khóa học được thiết kế linh hoạt và đa dạng, phù hợp với các ngành nghề và nhu cầu cụ thể của từng doanh nghiệp và cá nhân.

✔️ Ngoài ra, CRS VINA còn cung cấp dịch vụ tư vấn và đánh giá an toàn lao động, giúp các tổ chức xây dựng và thực hiện các biện pháp an toàn hiệu quả.

✔️ Bằng việc hợp tác với CRS VINA, doanh nghiệp và cá nhân có thể nâng cao kiến thức và năng lực về an toàn lao động, từ đó tạo ra một môi trường làm việc an toàn và bảo vệ sức khỏe cho tất cả nhân viên.

CÔNG TY CP TƯ VẤN MÔI TRƯỜNG VÀ CHỨNG NHẬN CRS VINA

📞 Hotline: 0903.980.538 – 0984.886.985

🌐 Website: https://daotaoantoan.org/

🇫 Facebook: https://www.facebook.com/daotaokiemdinhcrsvina

📧 Email: lananhcrsvina@gmail.com

Văn phòng tại TP.HCM: 331/70/92 Phan Huy Ích, P.14, Q.Gò Vấp, TP.Hồ Chí Minh.

Văn Phòng Giao Dịch tại TP HCM: Số 33H6, DN10, P.Tân Hưng Thuận, Quận 12, TP.Hồ Chí Minh.

Văn phòng tại Bắc Ninh: Đường Âu Cơ, KĐT Hòa Long – Kinh Bắc, Phường Vạn An, Thành phố Bắc Ninh.

Văn phòng tại Hà Nội: P604, CT6, KĐT mới Tứ Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội

Văn phòng tại Đà Nẵng: Đường Trịnh Đình Thảo, phường Khuê Trung, Quận Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng.

5/5 - (1 bình chọn)

About Anh Ngô Thị

Avatar of Anh Ngô Thị

Check Also

Đánh giá nhận diện rủi ro an toàn hoá chất

Đánh giá nhận diện rủi ro an toàn hoá chất

Đánh giá nhận diện rủi ro an toàn hoá chất1 ☘ Đánh giá nguy cơ …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Chat Zalo

0984886985