Home / Dịch vụ / Hồ sơ công bố đủ điều kiện quan trắc môi trường.

Hồ sơ công bố đủ điều kiện quan trắc môi trường.

Theo Quy định tại Nghị định 127/2014/NĐ-CP Quy định Điều kiện công bố hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường của tổ chức hoạt động dịch vụ Quan trắc môi trường. Các đơn vị hoạt động Dịch vụ quan trắc môi trường phải đủ các điều kiện, hồ sơ hoạt động tại Điều 8, Điều 9 của Nghị định này.

Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường được cấp cho tổ chức thực hiện hoạt động Quan trắc tại hiện trường khi đáp ứng đủ các điều kiện quy định tại Điều 8 Nghị định này.

Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường được cấp cho tổ chức thực hiện hoạt động Phân tích môi trường khi đáp ứng các điều kiện quy định tại Điều 9 Nghị định này.

Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường có thời hạn hiệu lực là 36 tháng kể từ ngày cấp. Và có thể được gia hạn, cấp lại nhiều lần, mỗi lần không quá 36 tháng.

Điều kiện cấp Chứng chỉ quan trắc môi trường theo Điều 8 Nghị định 127/2014/NĐ-CP

Hồ sơ công bố đủ điều kiện quan trắc môi trường.

Các tổ chức được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường trong lĩnh vực quan trắc hiện tại phải có đủ các hồ sơm điều kiện sau:

1️⃣ Có quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận hoạt động khoa học và công nghệ hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. Hoặc Giấy chứng nhận đầu tư do Cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền cấp, trong đó có hoạt động quan trắc môi trường.

2️⃣ Có đủ điều kiện về nhân lực thực hiện hoạt động quan trắc hiện trường theo quy định sau:

 • Người đứng đầu của tổ chức phải có trình độ từ đại học trở lên.
 • Có đủ số lượng nhân viên thực hiện hoạt động quan trắc tại hiện trường theo các thành phần môi trường và thông số quan trắc đề nghị chứng nhận.
 • Phải có người trực tiếp phụ trách đội quan trắc tại hiện trường. Người phụ trách công việc này phải có trình độ đại học trở lên với một trong những chuyên ngành về môi trường, hóa học, sinh học, lâm nghiệp, thổ nhưỡng, vật lý hạt nhân, phóng xạ, địa lý, địa chất. Và có tối thiểu 24 tháng kinh nghiệm trong lĩnh vực quan trắc môi trường.
 • Người thực hiện quan trắc tại hiện trường tối thiểu phải có trình độ sơ cấp tương ứng với ngạch quan trắc viên sơ cấp tài nguyên môi trường. Trong đó, số người có trình độ sơ cấp chiếm không quá 30% đội ngũ người thực hiện quan trắc tại hiện trường.

3️⃣ Có đủ điều kiện về trang thiết bị, phương pháp và cơ sở vật chất thực hiện hoạt động quan trắc hiện trường theo quy định sau:

 • Có trang thiết bị, dụng cụ và hóa chất đủ để thực hiện việc lấy mẫu, bảo quản và đo, thử nghiệm, phân tích mẫu tại hiện trường các thông số quan trắc môi trường của các thành phần môi trường. Các trang thiết bị đề nghị phải được chứng nhận đảm bảo độ chính xác và theo đúng phương pháp do Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định.
 • Có quy trình bảo quản, sử dụng an toàn, bảo dưỡng và kiểm định, hiệu chuẩn thiết bị theo quy định của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền hoặc theo quy định của nhà sản xuất.
 • Có quy trình sử dụng, vận hành tất cả các thiết bị lấy mẫu, bảo quản mẫu và đo, thử nghiệm, phân tích mẫu tại hiện trường.
 • Trang bị đầy đủ các phương tiện bảo hộ lao động và an toàn lao động cho người lao động khi thực hiện nhiệm vụ quan trắc tại hiện trường.
 • Có trụ sở làm việc và đủ diện tích đặc thù để đảm bảo chất lượng công tác quan trắc tại hiện trường và quản lý số liệu, kết quả quan trắc.

Điều kiện cấp Chứng nhận quan trắc môi trường trong lĩnh vực Phân tích môi trường

Tổ chức được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường trong lĩnh vực Phân tích môi trường cần phải đủ các điều kiện theo quy định sau:

1️⃣ Có quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận hoạt động Khoa học và Công nghệ. Hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. Hoăc giấy chứng nhận đầu tư do cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền cấp, trong đó có hoạt động quan trắc môi trường.

2️⃣ Có đủ điều kiện về nhân lực thực hiện hoạt động phân tích môi trường theo quy định:

 • Người đứng đầu của tổ chức phải có trình độ từ đại học trở lên.
 • Có đủ số lượng nhân viên thực hiện hoạt động phân tích môi trường theo các thành phần môi trường và thông số phân tích đề nghị chứng nhận.
 • Người quản lý phòng thí nghiệm phải có trình độ đại học trở lên với một trong các chuyên ngành về hóa học, môi trường, sinh học, thổ nhưỡng, vật lý hạt nhân, phóng xạ, địa lý, địa chất. Và phải có tối thiểu 05 năm kinh nghiệm đối với trường hợp có trình độ Đại học. 03 năm kinh nghiệm đối với trường hợp có trình độ Thạc sĩ. 02 năm kinh nghiệm đối với trường hợp có Tiến sĩ trong lĩnh vực phân tích môi trường.
 • Trưởng nhóm phân tích môi trường tối thiểu phải có trình độ Đại học trở lên với một trong các chuyên ngành về hóa học, môi trường, sinh học, thổ nhưỡng, vật lý hạt nhân, phóng xạ. Có tối thiểu 18 tháng kinh nghiệm trong lĩnh vực phân tích môi trường. Yêu cầu phải có chứng nhận hoặc có khả năng sử dụng thành thạo tối thiểu một thiết bị chuyên sâu của phòng thí nghiệm.

 • Người phụ trách đảm bảo chất lượng và kiểm soát chất lượng phòng thí nghiệm phải có trình độ Đại học trở lên với một trong các chuyên ngành về hóa học, môi trường, sinh học, thổ nhưỡng, vật lý hạt nhân, phóng xạ. Và phải có tối thiểu 03 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực phân tích môi trường.
 • Người thực hiện phân tích tại phòng thí nghiệm, trừ người quản lý phòng thí nghiệm, trưởng nhóm phân tích và người phụ trách đảm bảo chất lượng và kiểm soát chất lượng thì phải có trình độ trung cấp trở lên. Được đào tạo trong lĩnh vực phân tích môi trường, yêu cầu phải có chứng nhận.

3️⃣ Có đủ điều kiện về trang thiết bị, phương pháp và cơ sở vật chất thực hiện hoạt động phân tích môi trường theo quy định:

 • Có trang thiết bị, dụng cụ và hóa chất đủ để thực hiện việc xử lý mẫu, phân tích các thông số môi trường của các thành phần môi trường. Yêu cầu chứng nhận bảo đmả độ chính xác và theo đúng phương pháp phân tích do Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định.
 • Có quy trình bảo quản, sử dụng an toàn, bảo dưỡng và kiểm định, hiệu chuẩn thiết bị phân tích theo quy định của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền hoặc quy định của nhà sản xuất.
 • Có quy trình sử dụng, vận hành tất cả các thiết bị phân tích môi trường.

 • Có đầy đủ các phương tiện bảo hộ và an toàn lao động cho người thực hiện nhiệm vụ phân tích môi trường.
 • Có quy trình bảo quản, sử dụng hóa chất, các chuẩn đo, các mẫu chuẩn và xử lý, lưu mẫu phân tích theo quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc quy định của nhà sản xuất.
 • Có trụ sở làm việc, đủ diện tích làm việc để thực hiện hoạt động phân tích môi trường. Phải đảm bảo duy trì tốt điều kiện môi trường phòng thí nghiệm (ánh sáng, nguồn điện, độ ẩm, nhiệt độ, vô trùng, thông gió) theo yêu cầu của phép phân tích do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền quy định hoặc yêu cầu của nhà sản xuất.
 • Có biện pháp bảo vệ môi trường và tuân thủ nghiêm ngặt việc quản lý, thu gom và xử lý chất thải phòng thí nghiệm theo đúng quy định của pháp luật.

Phòng an toàn và quan trắc môi trường CRS VINA là đơn vị hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường uy tín và chuyên nghiệp tại miền Nam và toàn quốc. Được Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ Quan trắc môi trường số hiệu VIMCERT 222. Thực hiện theo Nghị định số 127/2014/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2014 của Chính phủ.

 

đơn vị đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường được Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp Giấy chứng nhận. CRS VINA luôn nhận dịch vụ quan trắc môi trường, phân tích báo cáo và giám sát môi trường cho doanh nghiệp trên địa bàn toàn quốc.

 

 

Mọi yêu cầu liên quan, vui lòng liên hệ:

PHÒNG AN TOÀN VÀ QUAN TRẮC AN TOÀN CRS VINA ETECH

🔸 Địa chỉ: 331/70/92 Phan Huy ích, P.14, Q.Gò Vấp, TP.Hồ Chí Minh

🔸 Chi nhánh miền bắc: Đường Âu Cơ, KĐT Hòa Long – Kinh Bắc, Phường Vạn An, Thành phố Bắc Ninh

🔸 Hotline: 0903.980.538 – 0984.886.985

🔸 Website: https://daotaoantoan.org/

🔸 Facebook: https://www.facebook.com/congnghemoitruongetech/

🔸 Email: lananhcrsvina@gmail.com

 

Các lĩnh vực hoạt động:

– Quan trắc môi trường định kỳ

– Quan trắc môi trường lao động Nghị định 44/2016

 

About Anh Ngô Thị

Check Also

Biện pháp phòng ngừa ứng phó sự cố hóa chất

Biện pháp phòng ngừa ứng phó sự cố hóa chất

Việc xây dựng Biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất là tuân …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *