Home / Tài liệu / Quy định khám sức khỏe định kỳ và bệnh nghề nghiệp cho người lao động

Quy định khám sức khỏe định kỳ và bệnh nghề nghiệp cho người lao động

Căn cứ theo Bộ Luật lao động năm 2012, Luật An toàn vệ sinh lao động năm 2015 và Thông tư 14/2013/TT-BYT về quy định khám sức khỏe định kỳ và khám bệnh nghề nghiệp cho người lao động.

 

Khám sức khỏe định kỳ và khám bệnh nghề nghiệp cho người lao động là bắt buộc. Người sử dụng lao động phải căn cứ vào tiêu chuẩn sức khỏe quy định từng loại công việc để tuyển dụng và sắp xếp lao động.

Đối tượng tham gia khám sức khỏe định kỳ và bệnh nghề nghiệp

✅ Hàng năm, người sử dụng lao động phải tổ chức khám sức khỏe định kỳ và bệnh nghề nghiệp cho người lao động, kể cả người học nghề, tập nghề. Đối với lao động nữ phải được khám chuyên khoa sản. Riêng những người làm công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm, người lao động là những người khuyết tật, người lao động chưa thành niên, người lao động cao tuổi phải được khám sức khỏe ít nhất 06 tháng một lần.

✅ Những người lao động làm việc trong điều kiện có nguy cơ mắc nghề nghiệp phải được khám bệnh nghề nghiệp theo quy định của Bộ Y tế.

✅Người lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp phải được giám định y khoa để xếp hạng thương tật. Xác định mức độ suy giảm khả năng lao động và được điều trị, điều dưỡng, phục hồi chức năng lao động theo đúng quy định của Pháp luật.

✅ Người lao động sau khi bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp nếu còn tiếp tục làm việc. Thì phải được sắp xếp công việc phù hợp với sức khỏe theo kết luận của Hội đồng giám định y khoa lao động.

✅ Người sử dụng lao động phải quản lý hồ sơ sức khỏe của người lao động và hồ sở theo dõi tổng hợp theo quy định của Bộ Y tế.

✅Người lao động làm việc ở nơi có yếu tố gây nhiễm độc, nhiễm trùng, khi hết thời gian làm việc phải được người sử dụng lao động bảo đảm các biện pháp khử độc, khử trùng.

Do đó, người lao động làm công việc bình thường thì mỗi năm được khám sức khỏe định kỳ 01 lần. Những người lao động làm các công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thì mỗi năm khám sức khỏe định kỳ 02 lần/năm. Đây là quyền lợi mà người lao động được hưởng. Đồng thời đây cũng là nghĩa vụ của người sử dụng lao động. Khi doanh nghiệp, cơ sở sản xuất tổ chức khám sức khỏe định kỳ và bệnh nghề nghiệp cho người lao động thì người lao động có nghĩa vụ phải tham gia.

Người sử dụng lao động có trách nhiệm lập và quản lý hồ sơ sức khỏe của người lao động, hồ sơ sức khỏe của người bị bệnh nghề nghiệp. Thông báo kết quả khám sức khỏe, khám phát hiện bệnh nghề nghiệp để người lao động biết. Hàng năm, báo cáo về việc quản lý sức khỏe người lao động thuộc trách nhiệm quản lý cho cơ quan Nhà nước quản lý về Y tế có thẩm quyền.

Xem thêm:

 

Chi phí khám sức khỏe định kỳ và bệnh nghề nghiệp cho người lao động

Chi phí cho hoạt động tư vấn khám sức khỏe định kỳ và bệnh nghề nghiệp cho người lao động do người sử dụng lao động chi trả. Quy định này được quy định tại các khoản 1, 2, 3, và 5 Điều 21 của Luật An toàn vệ sinh lao động năm 2015. Chi phí này được hạch toán trừ khi xác định thu nhập chịu thuế theo Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp. Và hạch toán vào chi phí hoạt động thường xuyên đối với cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp không có hoạt động dịch vụ.

✅ Tổ chức, cá nhân đề nghị khám sức khỏe định kỳ phải chi trả phí khám sức khỏe cho cơ sở khám sức khỏe theo mức giá tại cơ sở khám chữa bệnh đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt. Hoặc theo thỏa thuận giữa đơn vị, cơ sở sản xuất với bên khám chữa bệnh. Trừ các trường hợp được miễn hoặc giảm theo quy định của pháp luật.

✅ Trường hợp người lao động dược khám sức khỏe có yêu cầu cấp từ hai Giấy khám sức khỏe trở lên thì phải nộp thêm phí cấp Giấy khám sức khỏe theo quy định của Pháp luật.

Hồ sơ khám sức khỏe định kỳ và bệnh nghề nghiệp cho người lao động

Hồ sơ khám sức khỏe cho người từ 18 tuổi trở lên là Giấy khám sức khỏe quy định tại Phụ lục 1 ban hành kèm theo Thông tư này.

Hồ sơ khám sức khỏe cho người chưa đủ 18 tuổi là Giấy khám sức khỏe quy định tại Phụ lục 2 ban hành kèm Thông tư này.

➖ Đối với người mất năng lực hành vi dân sự hoặc không có năng lực hành vi dân sự hoặc hạn chế năng lực hành vi dân sự đề nghị khám sức khỏe nhưng không thuộc trường hợp khám sức khẻ định kỳ. Thì hồ sơ gồm Giấy khám sức khỏe theo quy định tại Khoản 1 hoặc Khoản 2 điều này và văn bản đồng ý của cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp của người đó.

Hồ sơ khám sức khỏe định kỳ thì gồm Sổ khám sức khỏe định kỳ quy định tại Phụ lục 3 ban hành kèm Thông tư này. Hoặc phải có Giấy giới thiệu của cơ quan, tổ chức nơi làm việc đối với trường hợp khám sức khỏe định kỳ đơn lẻ. Hoặc có tên trong danh sách khám sức khỏe định kỳ do cơ quan,tổ chức nơi người lao động làm việc xác nhận để thực hiện khám sức khỏe định kỳ và bệnh nghề nghiệp theo hợp đồng.

Nội dung quy định khám sức khỏe định kỳ và bệnh nghề nghiệp cho người lao động

Căn cứ theo các quy định tại Chương 2 Thông tư số 14/2013/TT-BHYT quy định về thủ tục, nội dung khám sức khỏe định kỳ từ Điều 4 đến Điều 8. Cụ thể tại Điều 6 Quy định nội dung khám sức khỏe như sau:

➖ Đối với khám sức khỏe cho người từ 18 tuổi trở lên nhưng không thuộc trường hợp khám sức khỏe định kỳ thì khám theo nội dung ghi trong Giấy khám sức khỏe quy định tại Phụ lục 1 ban hành kèm theo Thông tư này. Bao gồm tiền sử bệnh của các đối tượng khám sức khỏe (bản thân và gia đình). Khám thể lực chung, khám lâm sàng toàn diện theo các chuyên khoa,…

➖ Đối với khám sức khỏe cho người chưa đủ 18 tuổi nhưng không thuộc trường hợp  khám sức khỏe định kỳ thì khám theo nội dung ghi trong Giấy khám sức khỏe quy định tại Phụ lục 2 ban hành kèm Thông tư này.

➖ Đối với trường hợp khám sức khỏe định kỳ thì khám theo nội dung ghi trong Sổ khám sức khỏe định kỳ quy định tại Phụ lục 3 ban hành kèm Thông tư này.

➖ Đối với trường hợp khám sức khỏe theo bộ tiêu chuẩn sức khỏe chuyên ngành: khám theo nội dung ghi trong Giấy khám sức khỏe quy định tại mẫu Giấy khám sức khỏe của chuyên ngành đó.

➖ Đối với trường hợp khám sức khỏe theo yêu cầu: khám theo nội dung mà đối tượng khám sức khẻo yêu cầu.

Phân loại sức khỏe khi khám sức khỏe

Người thực hiện khám lâm sàng, cận lâm sàng cho đối tượng khám sức khỏe phải ghi rõ kết quả khám, phân loại sức khỏe của chuyên khoa. Ký tên và chịu trách nhiệm trước pháp luật về khám sức khỏe và kết quả khám của mình.

Căn cứ vào kết quả khám của từng chuyên khoa, người được cơ sở khám sức khỏe phân công thực hiện việc kết luận phân loại sức khỏe và ký Giấy  khám sức khỏe, Sổ khám sức khỏe định kỳ thực hiện phân loại sức khỏe như sau:

▶️ Phân loại sức khỏe của người được khám sức khỏe theo quy định tại Quyết định số 1613/BYT-QĐ. Hoặc phân loại sức khỏe theo quy định của bộ tiêu chuẩn sức khỏe chuyên ngành đối với trường hợp khám sức khỏe chuyên ngành.

▶️ Ghi rõ các bệnh, tật của người được khám sức khỏe (nếu có). Trường hợp người được khám sức khỏe có bệnh, tật thì người kết luận phải tư vấn phương án điều trị, phục hồi chức năng hoặc giới thiệu khám chuyên khoa để khám bệnh, chữa bệnh.

▶️ Sau khi phân loại sức khỏe, người kết luận phải ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu của cơ sở khám chữa bệnh vào Giấy khám bệnh hoặc Sổ khám bệnh định kỳ. Dấu sử dụng trong giao dịch chính thức của cơ sở khám sức khỏe theo quy định của Pháp luật về quản lý và sử dụng con dấu. Trường hợp người được khám sức khỏe có yêu cầu cấp nhiều Giấy khám sức khỏe thì việc đóng dấu được thực hiện sau khi tiến hành nhân bản Giấy khám sức khỏe theo Quy định tại Điều 8 Thông tư này.

Cấp Giấy khám sức khỏe

 

giay kham suc khoe

Giấy khám sức khỏe được cấp 01 bán cho người được khám sức khỏe. Trường hợp người được khám sức khỏe có yêu cầu cấp nhiều Giấy khám sức khỏe thì cơ sở khám chữa bệnh thực hiện:

▶️ Tiến hành việc nhân bản, Giấy khám sức khỏe đã có chữ ký của người kết luận trước khi đóng dấu. Số lượng Giấy khám sức khỏe được nhân bản theo yêu cầu của người được sử dụng khám sức khỏe.

▶️ Sau khi tiến hành việc nhân bản, thực hiện việc dán ảnh, đóng dấu giáp lai vào Giấy khám sức khỏe bản photocopy và đóng dấu theo Quy định tại Khoản 3 Điều 7 Thông tư này.

Thời hạn trả Giấy khám sức khỏe, Sổ khám sức khỏe định kỳ

➕ Đối với trường hợp khám sức khỏe đơn lẻ: Cơ sở khám sức khỏe trả Giấy khám sức khỏe, Sổ khám sức khỏe định kỳ cho người khám sức khỏe trong vòng 24 giờ kể từ khi kết thúc việc khám sức khỏe. Trừ những trường hợp phải khám hoặc sét nghiệm bổ sung theo yêu cầu của người thực hiện khám sức khỏe.

➕ Đối với trường hợp khám sức khỏe tập thể theo hợp đồng. Cơ sở khám sức khỏe trả Giấy khám sức khỏe, Sổ khám sức khỏe định kỳ cho người khám sức khỏe theo thỏa thuận đã ghi trong hợp đồng.

Giá trị sử dụng của Giấy khám sức khỏe, kết quả khám sức khỏe định kỳ:

➕ Giấy khám sức khỏe có giá trị thời gian 12 tháng kể từ ngày ký luận sức khỏe. Đối với khám sức khỏe cho người Việt Nam đi làm ở nước ngoài theo hợp đồng thì giá trị của Giấy khám sức khỏe theo quy định của Quốc gia hoặc Vùng lãnh thổ mà người lao động Việt Nam đến làm việc.

➕ Kết quả khám sức khỏe định kỳ có giá trị sử dụng theo quy định của Pháp luật.

➕ Trường hợp người được khám sức khỏe có xét nghiệm HIV dương tính thì việc thông báo kết quả xét nghiệm này phải theo quy định của Pháp luật về phòng, chống HIV/AIDS.

Quý khách có nhu cầu cần tư vấn thêm vui lòng liên hệ phòng tư vấn:

📞📞 Hotline: 0903.980.538 – 0984.886.985 (Mrs.Lan Anh)

5/5 - (1 bình chọn)

About Anh Ngô Thị

Avatar of Anh Ngô Thị

Check Also

Tư vấn tuân thủ quy định pháp luật môi trường

Tư vấn tuân thủ quy định pháp luật môi trường

Tư vấn tuân thủ quy định pháp luật môi trường1 Tuân thủ quy định pháp …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Chat Zalo

0984886985