Home / Dịch vụ / Lớp học đấu thầu cơ bản

Lớp học đấu thầu cơ bản

Nhằm giúp lãnh đạo doanh nghiệp đặc biệt là các cán bộ làm công tác liên quan đến nghiệp vụ đấu thầu, lập hồ sơ mời thầu, thẩm định thầu và lựa chọn nhà thầu tại đơn vị cập nhật và nắm bắt được những điểm mới thay đổi quan trọng, đồng thời có thể phòng tránh các vi phạm có thể xảy ra, góp phần củng cố và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tham gia hoạt động đấu thầu của doanh nghiệp. Căn cứ hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Trung Tâm Đào Tạo Nghiệp Vụ Xây Dựng CRS VINA thông báo khai giảng các lớp học đấu thầu cơ bản toàn quốc.

Hotline tư vấn: 0903.980.538

 

 

Căn cứ pháp luật tổ chức lớp học đấu thầu cơ bản

▪️ Luật Đầu thầu số 43/201/QH được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2013 và có hiệu lực từ ngày 1/7/2014.

▪️ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP hướng dẫn Luật Đấu thầu.

▪️ Thông tư số 03/2016/TT-BKHĐT.

Mục tiêu của khóa học đấu thầu cơ bản

Bổ sung kiến thức nội dung của Luật Đấu thầu; Lựa chọn nhà thầu, Hợp đồng, Quyền và nghĩa vụ của các bên trong đấu thầu, quản lý hoạt động đấu thầu; Kế hoạch đấu thầu, Sơ tuyển nhà thầu, Đấu thầu rộng rãi và đấu thầu hạn chế đối với gói thầu dịch vụ tư vấn, mua sắm hàng hóa, xây lắp, chỉ định thầu, các hình thức lựa chọn nhà thầu. Phân cấp trách nhiệm thẩm định, phê duyệt trong đấu thầu; Giới thiệu nhiều điểm khác biệt của Luật đấu thầu, nghị định, thông tư mới.

Đối tượng tham gia lớp học đấu thầu cơ bản

Theo Điều 9 Luật Đấu thầu và Điều 5 Nghị định 58/2008/NĐ-CP ngày 05/5/2008 quy định: kể từ ngày 01/7/2007 các đối tượng sau đây bắt buộc phải học chương trình đào tạo đấu thầu cơ bản 3 ngày để được cấp chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ về đấu thầu:  Cá nhân trực tiếp tham gia hoạt động đấu thầu, bao gồm thành viên tổ chuyên gia đấu thầu (chuyên gia về lĩnh vực kỹ thuật, tài chính, thương mại, hành chính, pháp lý và các lĩnh vực có liên quan); cá nhân tham gia bên mời thầu; cá nhân tham gia đánh giá hồ sơ dự thầu (chấm thầu), thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu.

Những đối tượng có thể tham gia, đăng ký lớp học đấu thầu cơ bản, bao gồm:

▪️ Cơ quan đơn vị nhà nước, các ban quản lý dự án có các gói thầu, mua sắm hàng hóa … sử dụng vốn ngân sách nhà nước

▪️ Chủ đầu tư, bên mời thầu, cán bộ quản lý dự án tham dự khóa học để tập huấn kiết thức quy định về đấu thầu mới nhất để áp dụng vào dự án, các gói thầu của mình

▪️ Nhà thầu và cán bộ của nhà thầu tham dự khóa học để tập huấn quy định và kỹ năng mới nhất về đấu thầu để không bị tụt hậu so với các nhà thầu khác.

▪️ Cá nhân có nhu cầu tham dự để áp dụng cho công việc của mình

Nội dung lớp học đấu thầu cơ bản

Chuyên đề 1: Tổng quan về lựa chọn nhà thầu

▪️ Giới thiệu khung pháp lý cho đấu thầu qua mạng.

▪️ Giới thiệu về hệ thống mạng đầu thầu quốc gia.

▪️ Mục tiêu của lựa chọn nhà thầu.

▪️ Quá trình hoàn thành và phát triển công tác đấu thầu trên toàn thế giới và tại một số quốc gia.

▪️ Quá trình hình thành và phát triển công tác đấu thầu tại Việt Nam.

▪️ Tác động của đấu thầu trong quá trình triển khai dự án

▪️ Các khái niệm sử dụng trong lựa chọn nhà thầu.

▪️ Các đối tượng áp dụng.

▪️ Nguyên tắc xử lý tình huống trong đấu thầu.

Chuyên đề 2: Kế hoạch lựa chọn nhà thầu

▪️ Hướng dẫn đăng ký bên mời thầu, đăng ký nhà thầu.

▪️ Những vấn đề liên quan đến chứng thư số (đăng ký thêm, gia hạn,…)

▪️ Nguyên tắc, căn cứ lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu.

▪️ Trình, thẩm định và phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu.

▪️ Nội dung kế hoạch lựa chọn nhà thầu.

Chuyên đề 3: Quy trình lựa chọn nhà thầu

▪️ Quy trình lựa chọn danh sách ngắn.

▪️ Quy trình đấu thầu rộng rãi, hạn chế phương thức một giai đoạn 1 túi hồ sơ gói thầu hàng hóa, xây lắp, phi tư vấn, hỗn hợp.

▪️ Quy trình đấu thầu rộng rãi, hạn chế áp dụng phương thức 1 giai đoạn 2 túi hồ sơ.

▪️ Quy trình chào hàng cạnh tranh.

▪️ Quy trình chỉ định thầu.

▪️ Quy trình thực hiện.

▪️ Quy trình lựa chọn nhà đầu tư cá nhân cung cấp dịch vụ tư vấn.

▪️ Quy trình lựa chọn cộng đồng tham gia thực hiện gói thầu.

▪️ Đăng tải thông tin về đấu thầu trên hệ thống.

▪️ Đăng tải kế hoạch lựa chọn nhà đầu, thông báo mời thầu trực tiếp, kết quả lựa chọn nhà thầu.

▪️ Các kỹ năng tìm kiếm, chỉnh sửa thông tin.

Chuyên đề 4: Lựa chọn nhà thầu qua mạng

▪️ Khái niệm về đấu thầu qua mạng.

▪️ Giới thiệu về hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, các chức năng và yêu cầu đối với hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

▪️ Đăng ký tham gia hệ thống mạng đấu thầu quốc gia và các chi phí trong đấu thầu qua mạng.

▪️ Quy trình tổng quát thực hiện lựa chọn nhà thầu qua mạng.

▪️ Trách nhiệm của các bên, của cơ quan quản lý, vận hành hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

▪️ Kế hoạch tổng thể và lộ trình áp dụng đấu thầu qua mạng.

▪️ Đăng tải, phát hành hồ sơ mời thầu qua mạng.

▪️ Nhà thầu tham dự thầu

▪️ Mở thầu qua mạng

▪️ Đăng tải, phát hành hồ sơ mời thầu qua mạng.

▪️ Tham dự thầu

▪️ Mở thầu

▪️ Mở hồ sơ năng lực, kỹ thuật.

▪️ Mở hồ sơ tài chính

Chuyên đề 5: Hợp đồng

▪️ Nguyên tắc chung của hợp đồng.

▪️ Hồ sơ hợp đồng.

▪️ Điều kiện ký kết hợp đồng.

▪️ Nguyên tắc thực hiện hợp đồng, tạm ứng, thanh toán, bảo hành, nghiệm thu, thanh lý hợp đồng.

▪️ Quản lý, giám sát thực hiện hợp đồng.

Chuyên đề 6: Bảo đảm liêm chính trong đấu thầu và xử lý vi phạm pháp luật về đầu thầu.

▪️ Quản lý nhà nước về hoạt động lựa chọn nhà thầu.

▪️ Giải quyết kiến nghị, tranh chấp trong đấu thầu.

▪️ Xử lý vi phạm pháp luật về đấu thầu.

▪️ Thanh tra, kiểm tra và giám sát các hoạt động đấu thầu.

Nội dung Đào tạo Đấu thầu cơ bản đối với lựa chọn nhà đầu tư

Chuyên đề 1: Tổng quan về lựa chọn nhà đầu tư

Chuyên đề 2: Quy định chung về đầu tư theo hình thức đối tác công tư, đầu tư dự án có sử dụng đất

Chuyên đề 3: Sơ tuyển và kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư

Chuyên đề 4: Quy trình lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án PPP

Chuyên đề 5: Quy trình lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất

Chuyên đề 6: Hợp đồng

Chuyên đề 7: Bảo đảm liêm chính trong đấu thầu và xử lý vi phạm pháp luật về đấu thầu

Học phí khóa học

Lớp học đấu thầu cơ bản do CRS VINA tổ chức có học phí 1,200,000 đồng/học viên/khóa.

Học phí bao gồm giáo trình, Giảng dạy, công tác phí, thuế TNGV/TNDN, đi lại của GV và BTC, Công tác tổ chức quản lý lớp, tài liệu, ra đề, chấm bài kiểm tra và cấp chứng chỉ.

Cấp chứng chỉ đấu thầu

Kết thúc khóa học, các học viên sẽ được cấp chứng chỉ đấu thầu theo đúng quy định của pháp luật. Chứng chỉ đấu thầu do CRS VINA cấp có giá trị toàn quốc, hoạt động trong mọi công tác đấu thầu.

Chứng chỉ đấu thầu sẽ được đăng tải lên mạng Đấu thầu Quốc gia.

 

 

Địa điểm học

Lớp học đấu thầu cơ bản tại Hồ Chí Minh: 331/70/92 Phan Huy Ích, P.14, Q.Gò Vấp, TP.Hồ Chí Minh

Lớp học đấu thầu cơ bản tại Bắc Ninh: Đường Âu Cơ, KĐT Hòa Long – Kinh Bắc, Phường Vạn An, Thành phố Bắc Ninh.

Lớp học đấu thầu cơ bản tại Hà Nội: P604, CT6, KĐT mới Tứ Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội

Lớp học đấu thầu cơ bản tại Đà Nẵng: Đường Trịnh Đình Thảo, phường Khuê Trung, Quận Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng.

Thời gian khóa học

Mỗi khóa học đấu thầu cơ bản tối thiểu là 24 tiết học, tương đương 03 ngày làm việc.

Giấy chứng nhận đấu thầu cơ bản có thời hạn bao lâu?

Chứng chỉ đấu thầu cơ bản có giá trị 05 năm kể từ ngày cấp.

Thủ tục đăng ký

Quý học viên muốn đăng ký lớp bồi dưỡng nghiệp vụ đấu thầu qua mạng cần chuẩn bị hồ sơ gồm:

2 ảnh 3×4.

Chứng minh photo.

Đơn vị tổ chức lớp học đấu thầu cơ bản

CRS VINA là đơn vị được Bộ Kế Hoạch và Đầu Tư xác nhận là cơ sở đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ đấu thầu (Có giấy phép kèm theo) và được đăng tải tại Website của Bộ: muasamcong.mpi.gov.vn Mục DS Cơ sở Đào Tạo Đấu Thầu.

Lớp học được tổ chức và đứng lớp bởi những chuyên gia hàng đầu về đấu thầu, giảng viên được mời từ Viện Kinh tế Xây dựng – Bộ Xây dựng, Cục quản lý đấu thầu – Bộ Kế hoạch Đầu tư.

Giảng viên có trình độ và kiến thức thực tế chuyên sâu nhiều năm đảm bảo mang đến một lớp học chất lượng và hiệu quả.

Học viên được cấp tài liệu học tập, hóa đơn tài chính hợp lệ của đơn vị đào tạo.

Ngoài ra, CRS VINA còn thường xuyên khai giảng các lớp nghiệp vụ:

Nghiệp vụ đấu thầu, Quản lý dự án đầu tư xây dựng, chỉ huy trưởng công trường, giám sát thi công xây dựng công trình,thẩm định giá xây dựng, an toàn lao động, an toàn vệ sinh lao động, đánh giá dự án đầu tư, lập dự toán và đo bóc khối lượng, 

Tư vấn cấp chứng chỉ hành nghề sở xây dựng: chứng chỉ hành nghề giám sát, chứng chỉ hành nghề thiết kế, chứng chỉ hành nghề định giá hạng 2, hạng 1, chứng chỉ hành nghề phòng cháy chữa cháy, chứng chỉ hành nghề khảo sát địa hình, khảo sát trắc địa, thiết kế kiến trúc, quy hoạch, nội ngoại thất……

Cá nhân, đơn vị có nhu cầu, vui lòng liên hệ:

📞 Hotline: 0903.980.538 – 0984.886.985

🌐 Website: https://daotaoantoan.org/

🇫 Facebook: https://www.facebook.com/daotaokiemdinhcrsvina

📧 Email: lananhcrsvina@gmail.com

✔️ Văn phòng tại TP.HCM: 331/70/92 Phan Huy Ích, P.14, Q.Gò Vấp, TP.Hồ Chí Minh

✔️ Văn phòng tại Bắc Ninh: Đường Âu Cơ, KĐT Hòa Long – Kinh Bắc, Phường Vạn An, Thành phố Bắc Ninh.

✔️ Văn phòng tại Hà Nội: P604, CT6, KĐT mới Tứ Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội

✔️ Văn phòng tại Đà Nẵng: Đường Trịnh Đình Thảo, phường Khuê Trung, Quận Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng.

5/5 - (2 bình chọn)

About Anh Ngô Thị

Avatar of Anh Ngô Thị

Check Also

Tư vấn biện pháp phòng ngừa ứng phó sự cố hoá chất tại Thái Bình (3)

Tư vấn biện pháp phòng ngừa ứng phó sự cố hoá chất tại Thái Bình

Tư vấn biện pháp phòng ngừa ứng phó sự cố hoá chất tại Thái Bình1 …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Chat Zalo

0984886985